MeetnFly kasutustingimused ja privaatsuspoliitika

1. Üldsätted

1.1. Käesolevad kasutustingimused (Kasutustingimused) reguleerivad veebikeskkonna www.meetnfly.com kasutamist. Veebikeskkonna moodustavad mistahes dokumendid (sh pildid, profiilitekstid jne), mis on kättesaadavad domeeni www.meetnfly.com või tema alamdomeenide kaudu.

1.2. Kasutustingimused on kättesaadavad Veebikeskkonnas aadressil: www.meetnfly.com/terms-of-service

1.3. Veebikeskkonna omanik ja haldaja on MeetnFly OÜ (registrikood: 16203892 ; Tallinna linn, Harju maakond; e-post: meetnfly@meetnfly.com; edaspidi: MeetnFly).

1.4. Veebikeskkonna kasutajaks (Kasutaja) on iga isik, kes kasutab Veebikeskkonda.

1.5. Veebikeskkonna kasutamise eelduseks on Kasutustingimustega nõustumine. Kui Kasutaja Kasutustingimustega ei nõustu, siis ei ole Kasutajal õigust Veebikeskkonda kasutada. Kasutajal on õigus kasutada Veebikeskkonda üksnes kooskõlas Kasutustingimustega.

1.6. Veebikeskkonda kasutama asudes sõlmib Kasutaja MeetnFlyga lepingu (Leping), mille tingimused sisalduvad Kasutustingimustes.

1.7. MeetnFly pakub Veebikeskkonna vahendusel Kasutajale erinevaid teenuseid (Teenused). Juhul kui Kasutaja ja MeetnFly lepivad Teenuse kasutamiseks kokku täiendavad tingimused, siis reguleerivad Kasutustingimused Teenuse kasutamist niivõrd kuivõrd need ei ole vastuolus täiendavate tingimustega.

2. Veebikeskkond ja selle kasutamine

2.1 Veebikeskkonna kasutajakonto ja profiili loomine on Kasutajale tasuta. Kasutaja saab tasuta kinnitada kuni 5 tutvust ning nendega suhelda vestlusrakenduses. Rohkemate tutvuste kinnitamiseks, tuleb kasutajal liituda paketiga ning kohaldatakse kuutasu, mis tuleneb MeetnFly hinnakirjast. Tasuliste teenuste korral tekib Kasutajal tasu maksmise kohustus tasulise Teenuse tellimise hetkel. Kasutajal tuleb Teenuse eest tasuda esimese kuu eest täies ulatuses ja MeetnFly ei tagasta makstud tasu isegi, kui Kasutaja otsustab tellitud Teenuse kasutamisest osaliselt või täielikult loobuda. MeetnFly tellimust saab igal ajal tühistada. Kui tellimus on tühistatud, on Kasutajal võimalus MeetnFlyd kasutada kuni viimase arveldustsükli lõpuni. Paketiga liitumisel automaatselt pikendatakse tellimust igaks järgmiseks kuuks ja Kasutaja peab ise tühistama MeetnFy paketi tellimise rubriigi “Arveldamine” all.

2.2. MeetnFlyl ei saa olemasoleva tellitud paketi hinda muuta, küll aga võib paketi sisu muutuda, olenevalt toote arendusest ja kasutajate vajadusest. MeetnFlyl on õigus uusi pakette lisada ja olemasolevaid pakette tühistada, seda kõike kasutajaid teavitades e-maili kaudu ning avaldades uue hinnakirja Veebikeskkonnas.

2.3. Tasu maksmise kohustuse olemasolul kohustub Kasutaja tasu maksma MeetnFly poolt esitatud tähtajaks. Arve loetakse tasutuks raha laekumisega MeetnFly arveldusarvele. MeetnFlyl on õigus keelduda Teenuse osutamisest kuni arve tasumiseni.

MeetnFly teenusega liitumiseks tuleb liituda soovitud paketiga. Paketi saab valida “Arveldamine” all. Tellimuse sooritamiseks tuleb sisestada kaardi number, kaardi aegumise kuu/aasta ning CVC number. Promokood tuleb sisestada koheselt ja hiljem ei ole võimalik seda sisestada.

Makse võetakse turvaliselt teie krediit- või deebetkaardilt või pangakontolt ning see saadetakse MeetnFly pangakontole koheselt kolmandast osapoolest maksetöötleja poolt. Tasumine toimub väljaspool MeetnFlyd turvalises keskkonnas. MeetnFlyl puudub ligipääs Kasutajate panga ja krediitkaardi andmetele. MeetnFly teenus on aktiveeritud alatest makse teostamisest. Kolmas osapool teostab andmetöötlustoiminguid järgides Euroopa Liidu andmekaitsemäärust (GDPR).

2.4. Kasutaja võib kasutada Veebikeskkonda üksnes tutvumiseks (kaaslase leidmiseks).

Kasutajal ei ole ilma MeetnFly eelneva nõusolekuta lubatud kasutada Veebikeskkonda mistahes viisil teenuse osutamiseks kolmandale isikule, sõltumata kas teenust osutatakse raha eest või tasuta, ega kasutada Veebikeskkonnast saadud andmeid muul kui eelmises lauses nimetatud eesmärgil.

2.5. Veebikeskkond on üksnes tehniline lahendus, mille kaudu saavad kasutajad tutvuda.

Kasutajad vastutavad oma profiilis tõese info avaldamise eest ning kasutajatel on võimalik enda profiilis märgitud ootuste alusel teiste kasutajate profiile vaadata ning profiilide vastastikusel kinnitamisel ka veebikeskkonnas suhelda vestlusaknas. MeetnFly ei osale kasutajate omavahelises suhtlemises ja veebikeskkond ei taga Kasutajale sobiva partneri leidmist. Mittetõese info lisamisel on MeetnFlyl õigus kasutaja profiil kustutada.

2.6. MeetnFly ei ole uurinud ühegi Kasutaja tausta ega anna mistahes kinnitusi Kasutaja või tema poolt avaldatud andmete õigsuse kohta.

2.7. MeetnFly ei vastuta Kasutaja poolt Veebikeskkonda sisestatud info eest. Kasutaja poolt sisestatud andmete õigsuse ja õiguspärasuse eest vastutab üksnes Kasutaja. Kasutajal on õigus sisestada üksnes sellist infot, mis on õiged ega riku MeetnFly ega ühegi kolmanda isiku õigusi ega huve. Kasutaja poolt üles laetav informatsioon (pildid ja ka portaali sisene kirjavahetus) ei tohi rikkuda autoriõigusi, patente, kaubamärke või kolmanda osapoole intellektuaalseid, eraelulisi, isiklikke või avalikke õigusi. Kasutaja ei tohi veebikeskkonnas kedagi solvatakse või alandatakse tulenevalt nende rassist, nahavärvist, rahvuslikust või etnilisest päritolust, usust, puudest või seksuaalsest sättumusest.

2.8. MeetnFlyl on õigus Veebikeskkonnast ilma etteteatamata eemaldada mistahes andmed, mis rikuvad MeetnFly või kolmandate isikute õigusi või huve või on vastuolus avaliku korra või kõlblusnormidega. Kui MeetnFly on andmed või dokumendid Veebikeskkonnast eemaldanud, siis ei ole Kasutajal õigust samu andmeid Veebikeskkonda uuesti sisestada, välja arvatud kui MeetnFly annab selleks eelneva nõusoleku.

2.9 Kasutajal on õigus Veebikeskkonda kasutada üksnes üldlevinud veebibrauserite (näiteks Edge, Chrome, Mozilla Firefox, Safari jne) abil. Kasutajal on keelatud kasutada Veebikeskkonda tarkvara või vahendite abil, mis võimaldavad teha ilma inimese sekkumiseta automaatseid päringuid. Käesoleva punkti rikkumisel on MeetnFlyl õigus nõuda igalt rikkujalt leppetrahvi 5000 eurot iga rikkumise eest. Sealjuures loetakse eraldi rikkumiseks iga päringut, mis rikub käesolevas punktis kokkulepitut.

2.10 MeetnFly võib igal ajal ja etteteatamata mistahes viisil muuta Veebikeskkonda, sh muuta Kasutajale pakutavate Teenuste sisu ja ulatust, piirata Teenuste kasutamist jne. MeetnFly ei või siiski muuta Veebikeskkonda selliselt, et Teenuste sisu muutuks olemuslikult teistsuguseks ja MeetnFly eesmärk on pakkuda kasutajatel paremaid võmalusi tutvumiseks.

2.11 MeetnFly teeb endast parima, et Veebikeskkond oleks pidevalt kättesaadav ja kasutatav. MeetnFly ei vastuta siiski mistahes katkestuste eest Veebikeskkonna töös.

3. Kasutajakonto

3.1. 21-aastasel või vanemal Kasutajal on võimalik registreerida Veebikeskkonnas endale kasutajakonto.

3.2. Kasutajakonto võimaldab Kasutajal luua oma profiil, vaadata sobivaid teiste kasutajate profiile, vastastikusel meeldivaks märkimisel ka suhelda läbi veebikeskkonna vestlusrakenduse, mille kasutamiseks on Veebikeskkonnas vajalik täidetud profiil.

3.3. Kasutajakonto loomiseks tuleb enda e-maili ja parooli või Facebooki kaudu registreerida ning tutvuda ja nõustuda käesolevate kasutustingimuste ja privaatsuspoliitikaga.

3.4. Parooli saab Kasutaja Veebikeskkonnas igal ajal muuta. Kasutaja kohustub hoidma enda parooli salajas ning mitte avaldama neid kolmandatele isikutele.

3.5. Kasutajakonto on kasutamiseks üksnes Kasutajale. Kasutajal ei ole lubatud võimaldada kolmandatel isikutel kasutajakonto kasutamist ega kasutada kasutajakontot kolmanda isiku huvides (näiteks on keelatud Kasutaja kasutajakonto kaudu kolmanda isiku andmete avaldamine). Kasutaja ei saa pärast esmast sisestamist muuta enda eesnime ega vanust.

3.6. MeetnFlyl on õigus igal ajal kasutajakonto kasutamine osaliselt või täielikult peatada või kasutajakonto kustutada, kui kasutajakontoga seotud andmed on ebaõiged või Kasutaja kasutab kasutajakontot vastuolus Kasutustingimustega või viisil, mis rikub kolmanda isiku või MeetnFly õigusi, sh juhul, kui kasutajakontot kasutatakse kolmanda isiku huvides.

3.7. Kõik kasutajakontot kasutades Veebikeskkonnas tehtud toimingud loetakse tehtuks Kasutaja poolt. Kasutaja vastutab kõikide kasutajakonto abil tehtud toimingute tagajärgede (vestluse sisu eest teiste kasutajatega).

3.8. Kasutajakonto võimaldab Kasutajal profiili luua ja tellida Teenuseid. Kasutajakontot kasutades tellitud Teenuste puhul loetakse, et Teenuse on tellinud Kasutaja ning Kasutajale tekivad Teenuse tellimisega seotud õigused ja kohustused.

4. Kasutaja isikuandmete töötlemise põhimõtted

4.1. Teenuste osutamise ning Veebikeskkonna kasutamise võimaldamisega kogub ja töötleb MeetnFly temale Kasjutaja poolt avaldatud isikuandmeid ning on selliselt käsitatav Isikuandmete vastutava töötlejana andmekaitsealaste õigusaktide tähenduses. MeetnFly poolt kogutavad ja töödeldavad Isikuandmed hõlmavad Kasutaja eesnime, sünniaega, e-posti aadressi, elukohta ja muid sobiva kaaslasega tutvumisel puudutavaid andmeid Kasutaja poolt. Profiili luues saab Kasutaja lisada endast foto või fotod ning lisada täiendavat infot enda elustiili kohta. MeetnFly töötleb Isikuandmeid Kasutajale sobivate kaaslaste otsimiseks. Tasuliste funktsioonidega liitudes kui Kasutaja tellib tasulise teenuse või sooritab ostu otse MeetnFlylt, jagab Kasutaja MeetnFly või MeetnFly makseteenuse pakkujaga teavet, näiteks oma deebet- või krediitkaardi numbrit või muud finantsteavet.

4.2. MeetnFly töötleb Isikuandmeid kooskõlas Euroopas tunnustatud andmekaitse põhimõtetega - eelkõige seaduslikkuse, õigluse, läbipaistvuse, eesmärgipärasuse ja minimaalsuse printsiipidega - ja kohalduvas õiguses kehtestatud nõuetega ning lähtub Isikuandmete töötlemisel alati Kasutaja huvidest, õigustest ja vabadustest.

4.3. Kasutajal on õigus avaldada Veebikeskkonnas oma profiil (esimene osa täidetud profiilist), milles avaldatud Isikuandmed tehakse teistele kasutajatele kättesaadavaks vastavalt Kasutaja poolt valitud kaaslase valikukriteeriumitele.

4.4. Kui Kasutaja on alustanud profiili täitmist ning sisestanud oma Isikuandmed andmebaasi, kuid ei ole profiili täitmist lõpetanud (kõik kohustuslikud väljad pole täidetud), siis ei saa Kasutaja salvestada enda profiili ja Isikuandmed teistele Kasutajatele nähtavad ning Isikuandmeid neile ei edastata.

4.5. Kui Kasutaja on profiili täitnud ja salvestanud selle MeetnFly andmebaasi, siis on õigus MeetnFlyl Kasutaja käest lisainfot paluda lisada, kui profiil on täidetud ebatäpselt (näiteks pole lisatud endast profiilipilt või on mõne sõnalised vastused profiili küsimustel). Kuni täpsustuste saamiseni ei ole MeetnFly kohustatud profiili aktiveerima. Seda selleks, et MeetnFly pakub enda kasutajatele ainult täisväärtuslike profiilidega kasutajatega tutvust.

4.6. Isikuandmete töötlemiseks on teatud juhtudel vajalik kasutada kolmandaid isikuid - andmetöötlejaid. Andmetöötlejad töötlevad Isikuandmeid MeetnFly nimel üksnes juhul, kui see on töötlemise eesmärgil vajalik, ning tingimusel, et nad tagavad õigusaktidega nõutud Isikuandmete kaitse taseme. MeetnFly kasutab Isikuandmete töötlemisel eelkõige järgmiseid andmetöötlejaid (kategooriate kaupa):

(I) IT-teenuste pakkujad, kes aitavad MeetnFly Andmeid turvaliselt hoida, süstematiseerida ja töödelda ning tagavad Veebikeskkonna toimimise ja arendamise, sealhulgas kuid mitte ainult pilveteenuste pakkujad, tarkvaraarendajad jne.

(II) E-kirjade edastusteenuse pakkuja, kes aitab Kasutajale uudiskirju ja pakkumisi edastada.

4.7 MeetnFly töötleb Isikuandmeid ka statistilistel eesmärkidel, sh teostab profiilianalüüsi, et analüüsida tutvumisplatvormi trende ning parendada Kasutajale pakutavaid teenuseid. MeetnFly võib teha koostööd teadusasutustega (sh ülikoolid, teadlased), et veebikeskkonda arendada paremaks Kasutajale. Sellisel juhul töötleb MeetnFly Isikuandmeid õigustatud huvi alusel, mis tähendab eelkõige tasakaalu MeetnFly huvi ja Kasutaja õiguste vahel. MeetnFly ei saa tagada parimat ja kaasaegsemat Veebikeskkonda ja Teenuseid ilma statistikat ja turuanalüüsi tegemata. Sellise töötlemise mõju Kasutaja õigustele on siiski minimaalne, kuna sellise töötlemise tulemused ei ole isikustatud.

4.8 Kasutajal on igal ajal õigus pöörduda MeetnFly poole, et nõuda Isikuandmete parandamist. MeetnFly säilitab Kasutaja isikuandmeid niikaua kuni neid on vaja õigustatult ärilistel eesmärkidel ning on kooskõlas kohaldatava õigusega. Kui Kasutaja otsustab MeetnFly konto sulgeda, ei ole Kasutaja profiil enam teistele kasutajatele nähtav. Kasutaja konto suletakse automaatselt ja andmed kustutatakse, kui ta on olnud 2 aastat mitteaktiivne. Pärast konto kustutamist, kustutame Kasutaja isikuandmed järgnevalt:

Et kaitsta teiste kasutajate julgeolekut ja vajadusel teha koostööd õigusorganitega, kehtib pärast konto kustutamist 3 kuune turvaperiood ning pärast konto blokeerimist ühe aasta pikkune turvaperiood. Säilitame Kasutaja andmed, juhuks kui need osutuvad vajalikuks seadusevastase või kahjuliku käitumise uurimiseks. Teabe säilitamine põhineb antud perioodil meie ning võimalike kolmandatest osapooltest ohvrite õigustatud huvil.

Turvaperioodi möödudes kustutab MeetnFly Kasutaja andmed ja säilitab ainult piiratud teavet kindlaksmääratud eesmärkidel, nagu allpool loetletud:

(I) MeetnFly säilitab piiratud andmeid, et täita seadusega sätestatud andmete säilitamise kohustusi – eelkõige tehinguandmeid 7 aastat, et täita maksu- ja raamatupidamisalaseid juriidilisi nõudeid.

(II) MeetnFly säilitab 5 aastat klienditeeninduse andmeid ning ühe aasta profiiliandmeid võimalike kohtuvaidluste ennetamiseks ja et vältida blokeeritud isikutel uue konto avamist, kui see on vajalik meie teiste kasutajate turvalisuse ja huvide tagamiseks.

4.9 Kasutaja poolt Kasutustingimustega nõustumisega annab Kasutaja nõusoleku MeetnFly poolt Veebikeskkonnas „küpsiste“ kasutamiseks eesmärgiga Teenust isikustada ja aidata kaasa Kasutaja parema Teenuse osutamisele.

4.10 Kasutaja saab enda konto kustutada paremal üleval nurgas menüüle klikkides: "seadistused" ja lehekülje all on punane nupp "kustuta konto". Kui Kasutaja on kirjalikult taotlenud e-maili teel (meetnfly@meetnfly.com) oma isikuandmete kustutamist, siis kustutatakse andmed ühe nädala jooksul pärast avalduse esitamist. Kasutaja peab silmas pidama, et teatavaid andmed säilitab MeetnFly pärast avalduse esitamist teatavatel juhtudel, nt kui Kasutajal on olnud aktiivne profiil, siis kohaldub turvaperiood (vt punkt 4.8).

5. Autoriõigused jm intellektuaalse omandi õigused

5.1. Kõik Veebikeskkonnaga ja selles avaldatud teostega seotud autoriõigused ja autoriõigusega kaasnevad õigused (sh andmebaasi tegija õigused) kuuluvad MeetnFlyle.

5.2. Kasutaja kinnitab, et tema poolt andmete või fotode Veebikeskkonda sisestamisega ei rikuta kolmandate isikute autoriõigusi.

5.3. Kasutajal ega kolmandatel isikutel ei ole ilma MeetnFly eelneva kirjaliku nõusolekuta õigust Veebikeskkonda ja selle koostisosi mistahes viisil reprodutseerida, levitada, edastada, tõlkida, lülitada teistesse andmebaasidesse, teha väljavõtteid jms viisil kasutada. Kasutaja kohustub mitte edastama kolmandatele isikutele mistahes infot, mis ta on saanud Veebikeskkonda kasutades.

6. Lõppsätted

6.1. MeetnFly-l on õigus ilma etteteatamata piirata või keelata Kasutajal Veebikeskkonna või mõne Teenuse kasutamine või keelduda Teenuse osutamisest ja/või Leping üles öelda, kui Kasutaja rikub Kasutustingimusi või Teenuse täiendavaid tingimusi või Kasutaja tegevus rikub MeetnFly või teise Kasutaja õiguspäraseid huvisid.

6.2. MeetnFlyl on õigus igal ajal ja ilma põhjust nimetamata öelda üles Leping ja/või keelata Veebikeskkonna kasutamine või keelduda Teenuse osutamisest või lõpetada Teenuse osutamine igale Kasutajale, kelle suhtes on MeetnFlyl põhjendatud kahtlus, et ta kasutab Veebikeskkonda teenuse osutamiseks või kasutab veebiplatvormi muudel põhjustel kui tutvumine ja suhte eesmärgil tutvumiseks.

6.3. MeetnFly poolt Lepingu ülesütlemisel Kasutustingimuste punktides 6.1 või 6.2 nimetatud alustel või Kasutaja poolt Lepingu ülesütlemisel Kasutustingimuste punkti 6.1 või 6.5 sätestatud alusel, ei ole MeetnFlyl kohustust tagastada Kasutaja poolt makstud mistahes tasusid, isegi kui makstud tasu eest ei ole Teenuseid osutatud.

6.4. MeetnFlyl ei ole kohustust Kasutajaga profiili aktiveerida ega võimaldada Kasutajal Veebikeskkonda kasutada või Kasutajale Teenuseid osutada. MeetnFly võib, kuid ei ole kohustatud profiili mitte aktiveerimist põhjendama.

6.5. MeetnFly võib Kasutustingimusi muuta igal ajal ilma Kasutaja eelneva nõusolekuta, avaldades muudetud Kasutustingimused Veebikeskkonnas. Muudetud Kasutustingimused hakkavad kehtima nende avaldamisest Veebikeskkonnas. Kasutustingimuste muudatustest teavitatakse ka kasutajaid läbi MeetnFly veebiplatvormi. Juhul kui kasutaja ei nõustu uute kasutustingimustega, on tal õigus alati enda kasutajakonto kustutada.

6.6. Kasutustingimustele ja Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.

6.7. Vaidlused Kasutustingimuste, Veebikeskkonna kasutamise üle lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus Tallinnas Eesti Vabariigis.

6.8. Kasutustingimused on koostatud eesti keeles. MeetnFly on teinud Kasutustingimused kättesaadavaks ka teistes keeltes hõlbustamaks nendest arusaamist. Eestikeelse ja muus keeles avaldatud Kasutustingimuste tähenduse lahknemise korral lähtutakse Kasutustingimuste eestikeelsest tekstist.